قام قام...

برید کنار من اومدمنیشخند

سلام .من جمعه بدنیا اومدم.همین جمعه.25 مرداد 92.مثل مامان مریمی مردادی هستمشیطان

من عشق خاله سمیرام