وووی من خیلی خوشالم.امروز دایی رضا از شیراز میاد مشهد منو ببینه.منم خوب میخوابم تا وقتی دایی میاد با هم استراحت کنیم.

وا چرا میخندی ؟؟ آخه من شیرازی امساکت