این مطلب رو بابام از طرف دوتامون مینویسهلبخند

مامان گلی 18 روز از تولد من میگذره و تو خیلی برای من و بابام زحمت گشیدی.توی همین جند روز خیلی مواظب من بودی ،بابایی هم که نیست و باید بره سر کار و تو دست تنهایی .خیلی منو دوست داری، شبها هم خیلی بداری ، 

من و بابایی تصمیم گرفتیم برای قدر دانی از اینهمه زحمتات این رو برات بنویسم .....که تو عشق ما دو تایی .دوست داریم.....بوسسسسسسسسسس......عاشقتیم........ماچماچماچقلبقلبقلببغلبغلبغل