سلام به همه

امروز که تموم بشه من 1ماه میشم.1ماهی که برای همه مثل برقوباد گذشت......

مامانم توی این یک ماه خیلی مواظب من بوده و از جونش برام مایه گذاشته تا من راحت باشم....

من خیلی مامان خوبی دارم و دوستش میدارملبخندماچ