سلام به تنهایی

الان 3 شبه که خانوادهام پیشم نیستن. نمیدونم چیکار کن. مثل گربه ای شدم که سیبیلاشو زدن و گیجه.........

دل خیلی تنگه.....ناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحت

ناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحتناراحت

دیگه نمتونم سامیارو بو کنم. خیلی بوی باحالی میده .بوی نی نی خیلی خوبه

من باید چه کار کنم.دل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکسته

بعضی از دوستان نظر میزارن و میگن که من خیلی خوشحالمئ که سامیار رفته

بظر شما درست.................................................دل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکسته

دل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهدل شکستهناراحت