سلام به همه دوستان اهل دل

من سامیار پسر علی بعد از 22 شب ‏‏میخوام برگرددم پیش بابام

از یک طرف ناراحتم که از شهر مادریم دارم برمیگردم و از یک طرف خوشحالم که میخوام برگرددم پیش پدرم.

من در اولین دقایق روز جمعه میسر مشهد. 

همتونو دوست دارم......

قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلببغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلبغل